O NAS

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ukcie jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej, prowadzoną przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Mikołajkach, na zlecenie Powiatu Piskiego zgodnie z zawartą umową. Placówka przeznaczona jest dla 45 osób, z zaburzeniami psychicznymi, w tym:
– osób przewlekle psychicznie chorych,
– niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne,
– osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych.
Placówka rozpoczęła działalność od grudnia 2004 roku . Ośrodek zajmuje się szeroko pojętą rehabilitacją osób niepełnosprawnych.

Głównym celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest  stworzenie systemu wsparcia społecznego, poprzez zaspokajanie  potrzeb zdrowotnych, edukacyjnych i społecznych uczestników, ukierunkowanych przede wszystkim na podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych im do samodzielnego życia. Osoby pozostające w istniejącej tu grupie samopomocowej mają podobne problemy, trudności, przeżycia. Kluczową rolę w tego typu grupach pełnią osoby lepiej radzące sobie z daną trudnością, służą wzorem i doświadczeniem  dla pozostałych członków zbiorowości.

Dom funkcjonuje 5 dni w tygodniu (poniedziałek-piątek), w godzinach od 7 do 15. Placówka świadczy usługi transportowe. Uczestnicy są dowożenia zajęcia i odwożeni do miejsca zamieszkania.

Oprócz regularnych zajęć w pracowniach do dyspozycji uczestników jest sala ogólna , pokój wyciszeń oraz teren rekreacyjny domu, na którym organizowane są zajęcia plenerowe, grille, zabawy itp.
Dwa razy w miesiącu uczestnicy korzystają z kompleksu basenów Tropicana Hotelu Gołębiewski w Mikołajkach.

Pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Ukcie utrzymują stały kontakt z rodzinami i opiekunami uczestników. Kontakty dotyczą oceny postępów lub ich braku w prowadzonym postępowaniu wspierająco-aktywizującym, frekwencji oraz zachowania. Kwestie problemowe dotyczące uczestników rozwiązywane są na bieżąco.
Rodziny uczestników zapraszane są na różnego rodzaju imprezy organizowane w ŚDS oraz zachęcane do współudziału w nich. Typowo rodzinną imprezą jest coroczny piknik rodzinny.

Dom współpracuje również z rożnymi instytucjami działającymi w obszarze pomocy społecznej, instytucjami kulturalno-oświatowymi (ŚDS, DPS, MOPS, PCPR, szkoły, dom kultury itp. oraz z osobami fizycznymi, które bezinteresownie wspierają działania placówki).

Nieodłączną częścią działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Ukcie jest udział w imprezach wyjazdowych – balach, festiwalach, przeglądach, zawodach sportowych, zabawach tanecznych organizowanych przez zaprzyjaźnione placówki.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ukcie sam jest organizatorem wielu imprez –począwszy od przypadających cyklicznie tj. karnawał, walentynki , Dzień Kobiet, Dzień Matki ,Wielkanoc, Boże Narodzenie itp. po wydarzenia które zyskały już swoją renomę tj. Zawody Sportowe „Laur Jesieni” (impreza 2-dniowa) oraz Spotkania Osób Niepełnosprawnych z talentem „Nasz Talent”.